Tervetuloa Kotikulman Erän kotisivuille

Kotikulman Erä Ry on vuonna 1999 perustettu eräseura. Seuran tarkoituksena on tarjota eräihmisille mahdollisuus harrastaa kalastusta, metsästystä ja kaikkea eräelämään liittyvää. Toivottamme erittäin erärikasta ja rauhaisaa vuotta 2019.
Tänään on 29.3.2020 3:47

Kaikki ajat ovat UTC + 2 tuntia [ DST ]
Aloita uusi ketju Tämä viestiketju on lukittu. Et voi vastata tai muokata viestejäsi  [ 1 viesti ] 
Kirjoittaja Viesti
 Viestin otsikko: Seuran viralliset säännöt
ViestiLähetetty: 6.3.2006 9:52 
Poissa
webmaster

Liittynyt: 28.1.2005 19:46
Viestit: 6
SÄÄNNÖT (hyväksytty seuran kokouksessa 23.3.2000)

1 §

YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI, JÄSENLIITTO JA –PIIRI

Yhdistyksen nimi: Kotikulman Erä Ry

Kotikunta: Nurmijärvi

Yhdistys on perustettu tammikuun yhdeksäntenä päivänä 1999 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seuran kieli on Suomi ja seura on Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiri ry:n jäsen. Piirin jäsenenä seura noudattaa piirin sääntöjä ja määräyksiä.


2 §

SEURAN TARKOITUS

Seuran tarkoitus on harjoittaa:

1) järkiperäistä metsästystä ja kalastusta
2) riistanhoito- ja luonnonsuojelutoimintaa sekä kalavesien hoitoa
3) metsästykseen ja kalastukseen liittyvää kilpailutoimintaa
4) kenneltoimintaa


3 §

SEURAN TOIMINTAMUODOT

Tarkoitustaan seura toteuttaa:

1) hankkimalla käyttöönsä metsästys-, riistanhoito- ja kalastusalueita
2) suorittamalla riistan- ja kalavesienhoitotyötä
3) valvomalla metsästys-, riistanhoito- ja kalavesialueillaan tapahtuvaa metsästystä ja kalastusta
4) seuraamalla toimialueensa riista- ja kalatilannetta
5) huolehtimalla luonnonsuojeluun liittyvistä käytännön toimista
6) kouluttamalla jäseniään
7) järjestämällä metsästykseen liittyviä kilpailuja
8) järjestämällä talvi- ja kesäkalastukseen liittyviä kilpailuja
9) edistämällä metsästyskoiratoimintaa ja
10) huvitilaisuuksia järjestämällä
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, järjestää arpajaisia, harjoittaa ravitsemistoimintaa järjestämissään tilaisuuksissa.


4 §

SEURAN JÄSENET

Seuran varsinaiseksi jäseneksi johtokunta voi hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran ja sääntöjä ja ohjesääntöjä sekä Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiri ry:n sääntöjä ja päätöksiä.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Kannattavaksi henkilöjäseneksi seuran johtokunta voi hyväksyä yksityisen henkilön ja kannattavaksi yhteisöjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattavalla henkilö- tai yhteisöjäsenellä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.


5 §

JÄSENEN VELVOITTEET JA MAKSUT

Jäsenet ovat velvolliset noudattamaan metsästystä tai kalastusta harjoittaessaan ja muussa toiminnassaan seuran sääntöjä ja päätöksiä sekä suorittamaan seuraan liittyessään liittymismaksut ja huhtikuun loppuun mennessä vuotuiset jäsenmaksut.

Kunniapuheenjohtajat ja kunniajäsenet ovat vapautetut jäsenmaksuista.

Kannattavilta henkilö- ja yhteisöjäseniltä ei peritä liittymismaksua. Vuotuinen tai kertakaikkinen kannattajajäsenmaksu määrätään vuosittain erikseen yksityisten henkilöiden ja yhteisöjen osalta seuran talvikokouksessa.


6 §

SEURASTA EROAMINEN

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.


7 §

SEURASTA EROTTAMINEN

Seuran johtokunta voi erottaa jäsenen, joka

1) laiminlyö näissä säännöissä mainittujen maksujen suorittamisen
2) toimii yhdistyksen sääntöjen tai hyvien metsästys- tai kalastustapojen vastaisesti
3) rikkoo metsästystä tai kalastusta koskevia lakeja, asetuksia tai määräyksiä
4) toimii seuran tarkoitusperien vastaisesti.

Ennen päätöksentekoa johtokunnan on varattava asianomaiselle jäsenelle tilaisuus selityksen antamiseen asiassa, jollei erottamiseen syynä ole näissä säännöissä mainittujen maksujen maksamatta jättäminen.

Erotetulla on oikeus vedota seuran seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on annettava tiedoksi kirjallisesti seuran johtokunnalle 30 päivän kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen postituspäivästä ko. päivää lukuun ottamatta.

Ellei vetoomusta esitetä edellä mainitussa järjestyksessä, tulkoon erottamispäätös voimaan heti määräajan päätyttyä. Muussa tapauksessa jäsen katsottakoon erotetuksi vasta sitten, kun seuran kokous on vahvistanut erottamispäätöksen.

Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan ennen jäsensuhteensa lakkaamista hänelle kuuluvat maksut, eikä hänellä ole oikeutta saada mitään seuran kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta.

8 §

SEURAN VARSINAISET JA YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista talvikokous pidetään tammi-helmikuussa ja kesäkokous kesä-syyskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on saatettava jäsenten tietoon vähintään 14 päivää ennen kokousta.
1) sanomalehti-ilmoituksella seuran varsinaisen kokouksen määräämissä lehdissä tai
2) kirjallisena ilmoituksena jäsenille tai
3) seuran viralliseen ilmoitustauluun kiinnitetyllä ilmoituksella.


9 §

TALVIKOKOUSASIAT

Talvikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
2) Todetaan kokouksen laillisuus
3) Hyväksytään työjärjestys
4) Esitetään seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto edelliseltä vuodelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta
5) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille
6) Toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali
7) Toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle
8) Toimitetaan kahden tilintarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varamiestensä vaali alkaneelle toimintavuodelle
9) Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoito- sekä kalavesienhoitosuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten
10) Päätetään seuran liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta
11) Vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio
12) Käsitellään mahdolliset seuran jäsenten erottamistapaukset, milloin seuran jäsen on sääntöjen 7§:n mukaan saattanut erottamisensa seuran kokouksen ratkaistavaksi
13) Valitaan seuran edustajat ja heidän varamiehensä piirikokouksiin
14) Käsitellään muut johtokunnan tai seuran jäsenten johtokunnalle vähintään kolme viikkoa ennen kokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat
15) Päätetään Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiri ry:lle ja riistanhoitopiirille tehtävistä esityksistä
16) Keskustellaan muista mahdollisesti esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä


10 §

KESÄKOKOUSASIAT

Kesäkokouksessa päätetään seuran metsästys- ja kalastusjärjestelyistä. Kesäkokouksessa päätetään uusien jaostojen perustamisesta. Kokouksessa voidaan tehdä päätöksiä myös muista kokouskutsussa mainituista asioista.

11 §

SEURAN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

Seuran ylimääräinen kokous on pidettävä, kun seuran kokous niin päättää tai johtokunta katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii.
Jälkimmäisessä tapauksessa vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä kirjallisesti seuran johtokunnalle. Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä johtokunnalle. Kokouskutsusta on voimassa, mitä sääntöjen 8 §:ssä on määrätty.

12 §

PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN

Seuran, sen johtokunnan, toimikuntien jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan, sihteerin sekä valittujen tarkistajien tarkistettava.


13 §

SEURAN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS

Seuran päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten sattuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa.

Jokaisella liittymismaksun ja kokoukseen mennessä jäsenmaksun maksaneella jäsenellä kannattavia jäseniä lukuun ottamatta on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

Sääntöjen muuttamisesta, seuran purkamisesta tai seuran omaisuuden pääosan luovuttamista koskevassa asiassa seuran päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

Uusien jaostojen ohjesäännöt sekä vanhojen jaostojen mahdolliset sääntömuutosesitykset käsitellään seuraavassa seuran kokouksessa edellyttäen, että asia on esitelty seuran johtokunnalle vähintään kolme viikkoa ennen kokousta ja että asia on mainittu kokouskutsussa.


14 §

SEURAN TILI- JA TOIMINTAVUOSI

Seuran tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Johtokunnan tulee luovuttaa tilit ja tilinpäätös tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kolme viikkoa ennen talvikokousta. Tilintarkastajien on annettava lausuntonsa johtokunnalle viimeistään kaksi viikkoa ennen talvikokousta.


15 §

SEURAN JOHTOKUNTA JA EROVUOROISUUS

Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa talvikokouksen valitsema johtokunta.

Johtokuntaan kuuluu yhdeksi vuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi valitut 4-10 muuta jäsentä. Johtokunnan muiden jäsenten määrän tulee olla parillinen.
Johtokunnan jäsenistä on vuosittain erovuorossa puolet. Ensimmäisellä kerralla eroaa arvan perusteella puolet johtokunnan jäsenistä. Tämän jälkeen erovuoroisuus määräytyy vuoron mukaan. Erovuoroinen johtokunnan jäsen voidaan kuitenkin seuran talvikokouksen päätöksellä valita heti uudelleen johtokuntaan. Jos jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, seuran kokous valitsee hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden jäsenen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. Johtokunta valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä lisäksi sihteerin ja taloudenhoitajan, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, milloin nämä katsovat kokouksen tarpeelliseksi tai kun puolet johtokunnan jäsenistä sitä kirjallisesti heiltä vaatii.


16 §

PÄÄTÖSVALTAISUUS

Johtokunta on päätösvaltainen silloin, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla.


17 §

SEURAN NIMENKIRJOITTAJAT

Seuran nimen kirjoitusoikeus on puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla ja sihteerillä kahdella yhdessä.


18 §

JOHTOKUNNAN TEHTÄVÄT

Johtokunnan tehtävänä on erityisesti:

1) toimia seuran toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti
2) olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti
3) suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa sen tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti
4) vahvistaa tehtäväjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat toimikunnat, valiokunnat, jaostot ja työryhmät suorittamaan niille määrättäviä johtokunnalle vastuullisia tehtäviä
5) vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta
6) vastata jäsenliitojen ja piirien sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista velvoitteista
7) nimetä edustajat Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiri ry:n ja riistanhoitopiirin kokouksiin, ellei seuran talvikokous ole asiasta jo päättänyt
8) vastata seuran kokousten antamista velvoitteista
9) pitää seuran jäsenluetteloa
10) hoitaa huolellisesti seuran taloutta ja omaisuutta
11) hoitaa seuran tiedotustoimintaa
12) hyväksyä ja erottaa jäsenet
13) valita sekä tarvittaessa erottaa seuran toimihenkilöt
14) päättää seuran ansiomerkkien ja huomionosoitusten myöntämisestä sekä tehdä esityksiä muista huomionosoituksista
15) tehdä metsästys- ja kalastusvuokra- ja muut metsästys- ja kalastusalueiden käyttöä koskevat sopimukset sekä
16) ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii


19 §

SEURAN METSÄSTYS- JA KALASTUSSÄÄNNÖT SEKÄ HIRVIELÄINTEN JAHTISÄÄNNÖT

Seuran yleiset metsästys- ja kalastussäännöt sekä hirvieläinten jahtisäännöt ja näihin tehtävät muutokset vahvistetaan seuran kokouksissa.


20 §

SEURAN VAROJEN JA ARKISTON SIIRTO SEURAN PURKAUTUESSA

Jos seura puretaan, käytetään sen jäljelle jääneet varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin seuran toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen.

Seuran tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.
Seuran arkisto siirretään Suomen Metsästysmuseoyhdistys-jaktmuseiföreningen i Finland ry:lle (=suomen metsästysmuseo).

Seuran purkautumisesta on tehtävä ilmoitus yhdistysrekisteriviranomaisten lisäksi Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiri ry:lle ja paikalliselle riistanhoitoyhdistykselle.


21 §

MUUTA

Muutoin noudatettakoon, mitä laissa yhdistyksistä on säädetty.


Ylös
 Profiili  
 
Näytä viestit ajalta:  Järjestä  
Aloita uusi ketju Tämä viestiketju on lukittu. Et voi vastata tai muokata viestejäsi  [ 1 viesti ] 

Kaikki ajat ovat UTC + 2 tuntia [ DST ]


Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 1 vierailijaa


Et voi kirjoittaa uusia viestejä
Et voi vastata viestiketjuihin
Et voi muokata omia viestejäsi
Et voi poistaa omia viestejäsi
Et voi lähettää liitetiedostoja.

Etsi tätä:
Hyppää:  
cron
POWERED_BY
Käännös, Lurttinen, www.phpbbsuomi.com